ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

Home » ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

9η Συνεδρίαση: Αρ. Απόφασης 17/2011, Θέμα:Διαμόρφωση και Πλακόστρωση των πεζοδρομίων του κεντρικού δρόμου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, από την περιοχή Γέφυρα Καρανικόλα έως το γήπεδο Ζυγού ( 30/09/2011 )

9η Συνεδρίαση: Αρ. Απόφασης 18/2011, Θέμα:Προβλήματα και αβεβαιότητα από την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες κατοικιών της Δημοτ. Κοιν. Ζυγού από ιδιώτες ( 30/09/2011 )

Πρακτικό 9/2011 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 9/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 9ης /2011 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Αριθμός Απόφασης 17/2011

Διαμόρφωση και Πλακόστρωση των πεζοδρομίων του κεντρικού δρόμου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, από την περιοχή Γέφυρα Καρανικόλα έως το γήπεδο Ζυγού.

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 9/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε
( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες και οι πέντε ( 5 ) δηλαδή οι:

1. Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
2. Μαυρίδου Παρασκευή Αντιπρόεδρος
3. Κούγκουλας Παράσχος Μέλος
4. Καμπάκη Ειρήνη Μέλος
5. Χρόνης Απόστολος Μέλος

Στην Συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Καβάλας κ. Παπαδόπουλος Θεόδωρος.
Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Στην περιοχή από την Γέφυρα Καρανικόλα έως το γήπεδο Ζυγού, δεξιά και αριστερά επί της Κεντρικής οδού υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, με την μη ύπαρξη πεζοδρομίων και την καθημερινή ταλαιπωρία των κατοίκων μας. Τα προβλήματα επιδεινώνονται ακόμη περισσότερο, σε περίπτωση κακοκαιρίας με συνέπεια την αδύνατη προσπέλαση των κατοίκων, λόγω της λάσπης που συσσωρεύεται καθώς και της ανωμαλίας του εδάφους.
Και κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδάφ. Β του Ν.3852/2010 καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3536/2007.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Προτείνει να γίνει Διαμόρφωση και Πλακόστρωση των πεζοδρομίων δεξιά και αριστερά του κεντρικού δρόμου από την Γέφυρα Καρανικόλα έως το γήπεδο Ζυγού.
Ήδη πολλά σημεία των δύο πεζοδρομίων έχουν τσιμεντοστρωθεί από τους ίδιους του ιδιώτες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 17/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο

Ζυγός 28 / 9 / 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Πρακτικό 9/2011 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 9/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 9ης /2011 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Αριθμός Απόφασης
18/2011 Περίληψη
Προβλήματα και αβεβαιότητα από την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες κατοικιών της Δημοτ. Κοιν. Ζυγού από ιδιώτες, λόγω χαρακτηρισμού του οικισμού Ζυγού ως Παραδοσιακού.

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 9/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε
( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες και οι πέντε ( 5 ) δηλαδή οι:

1. Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
2. Μαυρίδου Παρασκευή Αντιπρόεδρος
3. Κούγκουλας Παράσχος Μέλος
4. Καμπάκη Ειρήνη Μέλος
5. Χρόνης Απόστολος Μέλος

Στην Συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Καβάλας κ. Παπαδόπουλος Θεόδωρος.
Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης
Είπε ότι:
Επειδή επικρατεί σύγχυση και αβεβαιότητα για τις συμβάσεις που γίνονται ή πρόκειται να γίνουν με τις διάφορες εταιρίες καθώς και οι υπηρεσίες που εμπλέκονται για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες κατοικιών της Δημοτικής μας Κοινότητας από ιδιώτες κατοίκους μας, λόγω χαρακτηρισμού του οικισμού μας ως παραδοσιακού, θα πρέπει να προτείνουμε και να ενημερώσουμε σχετικά τους κατοίκους μας.
Και κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδάφ. Β του Ν.3852/2010 καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3536/2007.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Επειδή ο οικισμός μας έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακός και υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση με άλλους οικισμούς μη παραδοσιακούς, ειδικότερα ως προς την ανέγερση και τελειοποίηση των κατοικιών μας.
Προτείνουμε στους κατοίκους της Δημοτικής μας Κοινότητας, πριν έλθουν σε οποιαδήποτε συμφωνία με εταιρίες εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες των κατοικιών τους, να απευθύνονται πρώτα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους, Υπουργείο, Πολεοδομία, Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας κ.λ.π. και αφού τους διαβεβαιώσουν αυτοί εγγράφως ότι μπορούν να τα εγκαταστήσουν χωρίς κανένα πρόβλημα τότε να προχωρούν στις κάθε είδους συμβάσεις μαζί τους.
Εάν οι ιδιώτες δεν λάβουν τις παραπάνω απαραίτητες διαβεβαιώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και προχωρήσουν από μόνη τους στις συμφωνίες με τις εταιρίες, τότε οι ίδιοι θα είναι υπεύθυνοι των πράξεών τους.
Επίσης παρακαλούμε την Πολεοδομία Καβάλας, να μας ενημερώσει εγγράφως, σχετικά με το θέμα, δηλαδή αν είναι νόμιμη η παράνομη η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες των κατοικιών της Δημοτικής μας Κοινότητας η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως παραδοσιακή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 18/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο

Ζυγός 28 / 9 / 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top