ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΖΥΓΟΥ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Home » ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΖΥΓΟΥ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού ( 12/05/2011 )

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 5ης/2011 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

ΘΕΜΑ
Διαμόρφωση – Ανάπλαση Δημοτικών εκτάσεων στη Δημοτική Κοινότητα Ζυγού & δημιουργία πρασίνου μέσα σε αυτές.

Αριθμός Απόφασης 11 / 2011

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 5η του μηνός Μαΐου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 5/5-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε
( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες και οι πέντε ( 5 ) δηλαδή οι:

1. Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
2. Μαυρίδου Παρασκευή Αντιπρόεδρος
3. Κούγκουλας Παράσχος Μέλος
4. Καμπάκη Ειρήνη Μέλος
5. Χρόνης Απόστολος Μέλος

Στην Συνεδρίαση παρευρέθησαν ο Δήμαρχος Καβάλας κ. Σιμιτσής Κωνσταντίνος καθώς επίσης και οι Αντιδήμαρχοι κ. Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Μιχαλάκης Χριστόδουλος και ο Δημοτικός Σύμβουλος Εμφιετζής Σάββας.

Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης τόνισε ότι είναι άμεση ανάγκη να γίνει Διαμόρφωση – Ανάπλαση των Δημοτικών εκτάσεων στη Δημοτική μας Κοινότητα και να δημιουργήσουμε πράσινο μέσα σε αυτές.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος παρουσίασε με λεπτομέρεια όλες τις συγκεκριμένες δημοτικές εκτάσεις και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και την ανάγκη δημιουργίας πρασίνου στις συγκεκριμένες δημοτικές εκτάσεις που προαναφέρθηκαν

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει την Διαμόρφωση – Ανάπλαση των παρακάτω δημοτικών εκτάσεων στη Δημοτική Κοινότητα Ζυγού και δημιουργία πρασίνου μέσα σε αυτές.

Οι εκτάσεις αυτές είναι στις παρακάτω περιοχές:
1. Περιοχή Σιγγάκη.
2. Περιοχή Σίμου Ζαχόπουλου.
3. Περιοχή Γεωργίου Δολματζή.
4. Περιοχή Οικισμού Παλιννοστούντων Ποντίων Ζυγού απέναντι από το γήπεδο.
5. Παιδική χαρά Οικισμού Παλιννοστούντων Ποντίων Ζυγού.
6. Δύο παιδικές χαρές στη Δημοτική Κοινότητα Ζυγού.
7. Περιοχή Νέου Οικισμού Ζυγού ( Άγ. Ραφαήλ ) – Καραγιάννη Αριστοτέλη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Ζυγός 6 / 5 / 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top