ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Home » ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΡΗΝΙΔΕΣ 23Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθ.Πρωτ.:6082

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Ταχ.Δ/νση : Κρηνίδες

Πληροφορίες: Κ.Μπόνια

Τηλ.: 2513 502 555

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

΄Εχοντας υπόψη:

α) Το Π.Δ 270/81( ΦΕΚ Α΄ 77/30-3-81)

β) Τον Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/06)

γ) Την αριθμ.56/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλίππων για την εκποίηση ακινήτων

δ) Το από 110/96/10835/2-2-2010 πρακτικό του σώματος Ορκωτών Εκτιμητών

ε) Την αριθμ.16/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πλειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική για την εκποίηση δημοτικών εκτάσεων και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, σε προθεσμία δέκα ( 10) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης.

Περιγραφή των ακινήτων τα οποία βρίσκονται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αμυγδαλεώνα ( θέση Φουντουκλή )του Δήμου Φιλίππων

Ακίνητο με έκταση εμβαδού 2.410,66 τ.μ. μπροστά από τα τεμάχια 741,742,745 και 756 με διακριτικά σημεία 1-Γ-Δ-Ε-5-6-7-8-9-10-11-12-1.

Ακίνητο με έκταση εμβαδού 1.957,04 τ.μ πίσω από τα τεμάχια 740,743,744 και 746 και με διακριτικά σημεία Ψ-Χ-Φ-Υ-Τ-Σ-Ρ-Π-Ξ-Ν-Μ-Λ-Κ-Ι-Θ-Η-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-Ψ.

Ακίνητο με έκταση εμβαδού 16,27τ.μ. πίσω από το 740 τεμάχιο και με διακριτικά σημεία Ω-2-3-Α-Ω

1) Τρόπος, τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική, και θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Φιλίππων στις Κρηνίδες, ενώπιον της Επιτροπής δημοπρασιών που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/2010 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, στις 4-5-2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η υπάλληλος Μπόνια Αικατερίνη. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και μετά την οριζόμενη στη διακήρυξη ώρα, εφ’όσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και μετά την οριζόμενη ώρα αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή δημοπρασίας, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, άλλως θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

2) Εγγύηση συμμετοχής

Κανένας δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του σ’ αυτήν, ως εγγύηση στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί καταθέσεως σ’ αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσο με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς των εκποιουμένων ακινήτων.

Μετά το τέλος του διαγωνισμού οι εγγυητικές Επιστολές συμμετοχής θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες, εκτός από την εγγυητική επιστολή του τελευταίου πλειοδότη, η οποία θα του επιστραφεί μετά την υπογραφή του συμβολαίου

3) Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει ο οποιοσδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου Φιλίππων πράγμα που αποδεικνύεται με βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

4) Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ανά ακίνητο ορίζεται ως εξής :

1. Για το ακίνητο με έκταση εμβαδού 2.410,66 τ.μ. μπροστά από τα τεμάχια 741, 742, 745 και 756 και με διακριτικά σημεία 1-Γ-Δ-Ε-567891011121 το ποσό των 38.571,00

2. Για το ακίνητο με έκταση εμβαδού 1.957,04 τ.μ. πίσω από τα τεμάχια 740, 743, 744, και 746 και με διακριτικά σημεία Ψ-Χ-Φ-Υ-Τα-Σ-Ρ-Π-Ξ-Ν-Μ-Λ-Κ-Ι-Θ-Η-181920212223242526272829-Ψ το ποσό των 26.616,00

3. Για το ακίνητο με έκταση εμβαδού 16,27 τ.μ. πίσω από το 740 και με διακριτικά σημεία Ω-23-Α-Ω το ποσό των 221,00 €.

Προσφορές μικρότερες των παραπάνω ποσών ανά ακίνητο δεν θα γίνουν αποδεικτές από την Επιτροπή δημοπρασιών.

5) Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεώνεται κατά την ημέρα της δημοπρασίας να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή (που να μην είναι οφειλέτης του Δήμου Φιλίππων), οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου.

 

 

 

 

6) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση λόγω καθυστέρησης ή μη εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

7) Συμβόλαιο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου και πριν τη σύνταξη και υπογραφή αυτού, να καταβάλει ολόκληρο το τίμημα στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Φιλίππων, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος αυτού και του εγγυητή του, ενεχομένων αμφοτέρων δια την επί έλατον διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από της προηγουμένης τοιαύτης

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

8) Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος Φιλίππων δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστού δ’ οιανδήποτε εκνίκηση του πράγματος, ούτε για την εν γένει κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, ούτε δια τας υπ’ αυτού υφιστάμενας δουλείας, υποχρεουμένου του Δήμου σε περίπτωση εκνικήσεως, να επιστρέψει στον αγοραστή το καταβληθέν τίμημα ατόκως, εις περίπτωση δε μερικής τοιαύτης, αναλόγου ποσού, οριζομένου με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή στα δικαστήρια

9) Άλλοι όροι

10) Επανάληψη δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο αν δεν παρουσιασθεί κανένας πλειοδότης

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν :

α) Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη δημαρχιακή επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την καταβολή του τιμήματος και τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου σύμφωνα με τους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία

 

11) Δημοσίευση διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με ευθύνη του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Αμυγδαλεώνα και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου με αποδεικτικό ανάρτησης, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου

WWW.philippi.

gr

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες : α) Πρωϊνή και β) Καθημερινός Τύπος της πόλης Καβάλας

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη

12 Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Φιλίππων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2513502555.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτησή τους προς το Δήμο Φιλίππων.

Β

. Ο Δήμαρχος Φιλίππων

 

 

 

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα δημοσιευτεί από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81

O

Το προϊόν της εκποίησης θα διατεθεί αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των έργων που προτείνει το Τ.Σ. Αμυγδαλεώνα, όπως αυτά αναφέρονται στο εισηγητικό τμήμα της αριθμό 56/2009 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Φιλίππων.

O

Τα έξοδα μεταβίβασης του ακινήτου βαρύνουν τον αγοραστή

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top