Ο ΕΚΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Home » Ο ΕΚΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Ο εκμουσουλμανισμός της Ευρώπης

Ἔρευνες ἀποδεικνύουν ὅτι, γιά νά ἐπιζήσει ἕνας πολιτισμός, ὁ δείκτης τοῦ ἀριθμοῦ τῶν γεννήσεων γιά κάθε οἰκογένεια πρέπει νά εἶναι 2,11 παιδιά γιά τουλάχιστον 25 χρόνια. Ὅσο μειώνεται ὁ ἀριθμός τῶν γεννήσεων, πλησιάζει καί τό τέλος τοῦ ἀντίστοιχου πολιτισμοῦ.
Στήν Εὐρώπη ὁ δείκτης τοῦ ἀριθμοῦ τῶν γεννήσεων…
διαμορφώνεται ὡς ἑξῆς: Γαλλία 1,8· Μ. Βρετανία 1,6· Ἑλλάδα 1,3· Γερμανία 1,3· Ἰταλία 1,2· Ἰσπανία 1,1. Σέ ὁλόκληρη τήν Ε.Ε. (31 χῶρες) 1,38.
Παρ’ ὅλα αὐτά ὁ πληθυσμός τῆς γηραιᾶς ἠπείρου δέν μειώνεται, λόγῳ τῆς μετανάστευσης κυρίως μουσουλμάνων. Ἀπό τό 1990 τό 90% τῆς αὔξησης τοῦ πληθυσμοῦ στήν Εὐρώπη ὀφείλεται στή μετανάστευση. Στή Γαλλία π.χ. ὁ ἀριθμός τῶν γεννήσεων ἀνέρχεται στό 1,8, ἐνῶ μεταξύ τοῦ μουσουλμανικοῦ πληθυσμοῦ στό 8,1! Στήν Ἀγγλία ὑπάρχουν ἤδη 1.000 τζαμιά ἀπό τά ὁποῖα πολλά ἦταν παλιές ἐκκλησίες. Στήν Ὀλλανδία καί στό Βέλγιο τό 50% τῶν νεογέννητων προέρχονται ἀπό οἰκογένειες μουσουλμάνων. Στή Γερμανία τό Ὁμοσπονδιακό Γραφεῖο Δημογράφησης ἀνακοίνωσε ὅτι, μέ αὐτούς τούς ρυθμούς, τό 2050 ἡ Γερμανία θά εἶναι ἰσλαμικό κράτος!
Γενικά σήμερα ὑπάρχουν 52 ἑκατομμύρια μουσουλμάνοι στήν Εὐρώπη. Τά ἑπόμενα 20 χρόνια ὁ ἀριθμός θά φτάσει τά 104 ἑκατομμύρια.
Ὁ ἡγέτης τῆς Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι δήλωσε: «Ὑπάρχουν σημάδια ὅτι ὁ Ἀλλάχ θά χαρίσει τή νίκη στό Ἰσλάμ μέσα στήν Εὐρώπη. Χωρίς τό σπαθί, χωρίς ὅπλα, χωρίς κατακτητικούς πολέμους. Δέν χρειάζονται κομάντος αὐτοκτονίας. Τά πάνω ἀπό 50 ἑκατομμύρια μουσουλμάνων στήν Εὐρώπη θά τή μετατρέψουν σέ μία μουσουλμανική ἤπειρο». Ὁ πρόεδρος τῆς τουρκικῆς Δημοκρατίας Τ. Ὀζάλ ἄλλοτε εἶχε ἀποκαλύψει: «Δέν λησμονοῦμε ὅτι ἡ προέλαση τῶν Τούρκων σταμάτησε μπροστά στή Βιέννη»!
Ἀλλά καί στίς Η.Π.Α. τό 1990 ὑπῆρχαν 100.000 μουσουλμάνοι. Σήμερα ἀνέρχονται στά 9 ἑκατομμύρια, ἐνῶ ἀνακοινώθηκε ὅτι σέ 30 χρόνια θά ἔχουν γίνει 50 ἑκατομμύρια (βλ. apodimos.com).
Βεβαίως τό Ἰσλάμ ὑπάρχει ὡς θρησκεία καί ταυτόχρονα ὡς πολιτικο-οἰκονομικό σύστημα ζωῆς. Ἡ συνύπαρξη πάντως στόν ἴδιο γεωγραφικό χῶρο καί ἡ ἀφομοίωση δύο διαφορετικῶν πολιτισμῶν καί προπαντός διαφορετικῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων, δύσκολα μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ. Μοντέλα συναφομοίωσης διαφορετικῶν πολιτισμῶν δέν ἀπαντῶνται στήν ἱστορία. Ἄς μή γελιόμαστε.
Γιά τό λόγο αὐτό οἱ σχεδιαστές τῆς Νέας Ἐποχῆς προωθοῦν τήν παγκοσμιοποίηση· ἐπιβάλλουν στίς χριστιανικές χῶρες τήν ἀπομάκρυνση ἀπό τίς παραδοσιακές ἀξίες καί τήν υἱοθέτηση τοῦ ἀμερικανικοῦ προτύπου, μέ στόχο τήν ἐνσωμάτωση τοῦ Ἰσλάμ στή Δύση. Καί ἡ Εὐρώπη, καθώς παραδέρνει στόν πολυπολιτισμικό της λήθαργο, δέν ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἀποδυναμώνεται καί ἀφοπλίζεται πνευματικά. Τό Ἰσλάμ, ἀπό τήν πλευρά του, ἀντιστέκεται στήν παγκοσμιοποίηση καί δέν ἐξευρωπαΐζεται. Ἕνα δεῖγμα γιά τό πῶς σκέφτονται οἱ δυτικοθρεμμένοι μουσουλμάνοι ἀποτελεῖ καί ἡ ἐπιστολή τοῦ καθηγητῆ Ramadan πρός ὁμόθρησκό του: «Οἱ μουσουλμάνοι τῶν δυτικῶν χωρῶν σήμερα δέν ἐπιτρέπεται, πλέον, νά συμπεριφέρονται ὡς οἱ “παραγιοί” καί νά ἀρκοῦνται στό νά ζοῦν σύμφωνα μέ τίς “κοινές ἀξίες” τῶν δυτικῶν χωρῶν, ἀλλά θά πρέπει νά συμπεριφέρονται ὡσάν νά ζοῦσαν ἤδη σέ μία πλειοψηφικά μουσουλμανική κοινωνία καί νά μήν κάνουν καμιάν ἀπολύτως παραχώρηση ἤ ἔκπτωση τῆς πίστεώς τους ὑπέρ τῶν ἄλλων» (Trifkovic, S., «Intifada in France», Chronicles, 4/11/2005).
Καί ὁ Ἰρανός Arsbam Mοmeni διακηρύττει: «Ὁ Ἰσλαμισμός δέν ἀστειεύεται οὔτε διαπραγματεύεται ἀλλά καί δέν διανοεῖται νά ὑποχωρήσει. Ὅταν χύνεται τό αἷμα τῶν ἀπίστων ἀπό τούς μουσουλμάνους, οἱ τελευταῖοι πηγαίνουν κατευθείαν στόν Παράδεισο… Χρειάζεται νά χύνεται συνεχῶς αἷμα ἀπίστων» (Ἰσλάμ, Ἱστορία, Ἐπεκτατισμός καί Βία, σελ. 135). Νά, λοιπόν, ποιό εἶναι τό πραγματικό πρόσωπο τοῦ Ἰσλάμ.
Τό πρόβλημα λαμβάνει ἀνησυχητικές διαστάσεις καί στή χώρα μας, στήν ὁποία αὐτή τήν ὥρα φιλοξενοῦνται πάνω ἀπό 1.500.000 μουσουλμάνοι· ὁ ἀριθμός βαίνει ἀνεξέλεγκτα αὐξανόμενος.
Σήμερα στήν πατρίδα μας οἱ γεννήσεις ἀνέρχονται στίς 100.000, ἀπό τίς ὁποῖες οἱ 20.000 ἀλλοδαπῶν. Τήν τελευταία πενταετία ὅμως σημειώνεται ἀνεπαίσθητα αὔξηση τῶν γεννήσεων τῶν ἡμεδαπῶν κατά 2,99%, ἐνῶ τῶν ἀλλοδαπῶν κατά 21,48%. Ἐπίσης οἱ θάνατοι ὑπερτεροῦν τῶν γεννήσεων. Σχολεῖα κλείνουν λόγῳ τῆς ὀλιγαριθμίας τῶν μαθητῶν καί σέ πολλές περιοχές μεγάλο ποσοστό τοῦ μαθητικοῦ δυναμικοῦ εἶναι ἀλλοδαποί. Μελαγχολία προκαλεῖ ἡ σκέψη ὅτι κάθε τρία χρόνια χάνουμε ἕνα ἑκατομμύριο παιδιά ἐξαιτίας τῶν ἐκτρώσεων. Στό μεταξύ κύμα ἐγκύων ἀλλοδαπῶν γυναικῶν σπεύδει νά εἰσβάλει στήν Ἑλλάδα, προκειμένου τά παιδιά πού θά φέρουν στόν κόσμο νά προικοδοτηθοῦν μέ τήν ἑλληνική ἰθαγένεια.
Ἡ Εὐρώπη καλεῖται ἐγκαταλείποντας τίς ἐπικίνδυνες ἀντιφατικότητες καί τίς περίεργες ἀμφιθυμίες της νά ἐπιλύσει τό μέγιστο πρόβλημα. Ὑπάρχουν πλούσια μουσουλμανικά κράτη μόνο 50 χιλιόμετρα μακριά ἀπό τίς χῶρες καταγωγῆς τῶν λαθρομεταναστῶν, πρός τά ὁποῖα μποροῦν νά κατευθύνονται, ἀποφεύγοντας ἔτσι καί τά χιλιάδες χιλιόμετρα τοῦ ἐπικίνδυνου καί ἄνομου δρόμου πρός τήν πενομένη Ἑλλάδα. Ἐξάλλου χῶρες, ὅπως ἡ Σουηδία καί ἡ Δανία, πού δέχονται πολύ μικρότερο ἀριθμό μεταναστῶν ἀπό μᾶς, εἰσπράττουν μέχρι καί ὀκταπλάσια κονδύλια γιά τήν ὑποδοχή τους ἀπ’ ὅσα ἡ χώρα μας!
Ἐπιπλέον ἔχουμε ἀναλογισθεῖ τίς ἐπιπτώσεις γιά τήν πατρίδα μας ἀπό τήν ἀντισυνταγματική χορήγηση τoῦ δικαιώματος ψήφου σέ περίπου 643.000 ἀλλοδαπούς (= πάνω ἀπό τό 6% τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος), οἱ ὁποῖοι στήν πλειοψηφία τους εἶναι μουσουλμάνοι; Ἡ κατάσταση γίνεται ἀκόμη πιό ἀπειλητική, ἄν λάβουμε ὑπ’ ὄψη μας τίς θέσεις τῆς «διανόησης» καί τῆς συμπλέουσας TV, πού ἀρμενίζουν σέ πελάγη πολυπολιτισμικῆς μακαριότητας. Καί ἐπειδή οἱ φορολογούμενοι Ἕλληνες πολίτες ἀσχολοῦνται μέ τό πῶς ὡς ὑποζύγια θά σηκώσουν τά δυσβάστακτα βάρη τους, ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος τοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ ἀπό τό σημαντικότατο θέμα, πού μπορεῖ νά ἐξελιχθεῖ σέ ὡρολογιακή βόμβα γιά τό ἀπισχνασμένο κράτος μας. Γι’ αὐτό ἐπιβάλλεται ἐπαγρύπνηση. Φύλακες, γρηγορεῖτε!

Εὐδοξία Αὐγουστίνου
Φιλόλογος -Θεολόγος
http://www.apolytrosis.gr/web/guest/moysoylmanismos

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top