ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

Home » ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

8η Συνεδρίαση: Αρ. Απόφασης 16/2011, Θέμα:Επικινδυνότητα δύο παλαιών εγκαταλελειμμένων και μισογκρεμισμένων κατοικιών στη Δημοτική Κοινότητα Ζυγού α. Χριστοφορίδη Πλάτων και β. Στράγκα Γαρύφαλλου και καθαρισμός των οικοπέδων τους. ( 02/08/2011 )

Πρακτικό 8/2011 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 28η του μηνός Ιουλίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 8/22-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 8ης /2011 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Αριθμός Απόφασης 16/2011

Περίληψη
Επικινδυνότητα δύο παλαιών εγκαταλελειμμένων και μισογκρεμισμένων κατοικιών στη Δημοτική Κοινότητα Ζυγού α. Χριστοφορίδη Πλάτων και β. Στράγκα Γαρύφαλλου και καθαρισμός των οικοπέδων τους.

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 28η του μηνός Ιουλίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 8/22-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε
( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες και οι πέντε ( 5 ) δηλαδή οι:

1. Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
2. Μαυρίδου Παρασκευή Αντιπρόεδρος
3. Κούγκουλας Παράσχος Μέλος
4. Καμπάκη Ειρήνη Μέλος
5. Χρόνης Απόστολος Μέλος

Στην Συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Καβάλας κ. Παπαδόπουλος Θεόδωρος. Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Στην περιοχή πάνω από την Κεντρική πλατεία της Δημοτικής μας Κοινότητας και συγκεκριμένα μέσα στα οικόπεδα των α. Χριστοφορίδη Πλάτων και β. Στράγκα Γαρύφαλλου υπάρχουν δύο παλαιές εγκαταλελειμμένες και μισογκρεμισμένες κατοικίες οι οποίες εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τους διερχόμενους κατοίκους μας και ειδικότερα των γειτόνων. Επίσης θα πρέπει να γίνει και καθαρισμός των παραπάνω αναφερομένων οικοπέδων διότι υπάρχει κίνδυνος υγειονομικής φύσεως.

Και κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδάφ. Β του Ν.3852/2010 καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3536/2007.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Προτείνει την άμεση παρέμβαση των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών και πολεοδομίας Καβάλας λόγω της μεγάλης επικινδυνότητας των δύο παλαιών εγκαταλελειμμένων και μισογκρεμισμένων κατοικιών α. Χριστοφορίδη Πλάτων και β. Στράγκα Γαρύφαλλου καθώς και για τις παραπέρα γρήγορες ενέργειές τους ( να γίνουν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και αν χρειαστεί να κατεδαφιστούν τα παραπάνω παλαιά κτήρια ) για την αποφυγή σοβαρού ατυχήματος.
Επίσης προτείνει και τον καθαρισμό των οικοπέδων τους γιατί εγκυμονούν κινδύνους υγειονομικής φύσεως

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 16/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο

Ζυγός 29 / 7 / 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

8η Συνεδρίαση: Αρ. Απόφασης 15/2011, Θέμα:Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ 13/2011 απόφασής μας περί χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος « ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ » ιδιοκτησίας Σιδηροπούλου Μαρίας σε κτίσμα που βρίσκεται στη Δ.Κ. Ζυγού του Δήμου Καβάλας ( 02/08/2011 )

Πρακτικό 8/2011 Συνεδρίασης

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 28η του μηνός Ιουλίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 8/22-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 8ης /2011 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Αριθμός Απόφασης
15 / 2011 Περίληψη
Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ 13/2011 απόφασής μας περί χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος « ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ » ιδιοκτησίας Σιδηροπούλου Μαρίας σε κτίσμα που βρίσκεται στη Δ.Κ. Ζυγού του Δήμου Καβάλας

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 28η του μηνός Ιουλίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 8/22-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε
( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες και οι πέντε ( 5 ) δηλαδή οι:

1. Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
2. Μαυρίδου Παρασκευή Αντιπρόεδρος
3. Κούγκουλας Παράσχος Μέλος
4. Καμπάκη Ειρήνη Μέλος
5. Χρόνης Απόστολος Μέλος

Στην Συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Καβάλας κ. Παπαδόπουλος Θεόδωρος.

Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσίασε το αρίθμ. 17349/1-7-2011 έγγραφο του τμήματος εκδόσεως αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Δήμου Καβάλας, περί τροποποίησης της υπ’ αρίθμ 13/2011 απόφασής μας για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος
« ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ » στην κ. Σιδηροπούλου Μαρία σε κτίσμα που βρίσκεται στη Δημοτική μας Κοινότητα.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε ότι:
Με την υπ’ αρίθμ. 13/2011 απόφασή μας εγκρίθηκε η χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος « ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ » στην κ. Σιδηροπούλου Μαρία. Η ενδιαφερόμενη με την από 1/7/2011 αίτησή της η οποία μας εστάλη συνημμένα με το παραπάνω αναφερόμενο έγγραφο, ζητά την τροποποίηση της προηγούμενης απόφασής μας από ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ σε ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.

Κατόπιν τούτου θα πρέπει να τροποποιήσουμε την προηγούμενη απόφασή μας από ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ σε ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ιδιοκτησίας της κ. Σιδηροπούλου Μαρίας.

Και κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδάφ. Β του Ν.3852/2010 την υπ’ αρίθμ. 13/2011 προηγούμενη απόφασή τους, την αίτηση της παραπάνω ενδιαφερομένης και το ανωτέρω έγγραφο του Δήμου Καβάλας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Τροποποιεί την υπ’ αρίθμ. 13/2011 απόφασή μας περί χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος « ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ » ιδιοκτησίας Σιδηροπούλου Μαρίας σε κτίσμα που βρίσκεται στη Δ.Κ. Ζυγού του Δήμου Καβάλας και η οποία στο εξής θα έχει ως ακολούθως :

Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ιδιοκτησίας της κ. Σιδηροπούλου Μαρίας σε κτίσμα που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ζυγού του Δήμου Καβάλας.
Η απόφαση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος δεν συνιστά άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 15/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο

Ζυγός 29 / 7 / 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top