ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

Home » ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ
zygos kinotita zugou kavalas

4η Συνεδρίαση: Αρ. Απόφασης 8/2012, Θέμα: Έγκριση δαπανών από πάγια προκαταβολή ( 29/05/2012 )

Πρακτικό 4/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 22 του μηνός Μαΐου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:30 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 4/17-5-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 4ης/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Αριθμός Απόφασης
8 / 2012 Περίληψη
Έγκριση δαπανών από πάγια προκαταβολή

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 22 του μηνός Μαΐου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:30 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 4/17-5-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε ( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες τρείς ( 3 ) δηλαδή οι:

1. Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
2. Μαυρίδου Παρασκευή Αντιπρόεδρος
3. Καμπάκη Ειρήνη Μέλος

Από την συνεδρίαση απουσίασαν τα παρακάτω μέλη:
1. Κούγκουλας Παράσχος και 2. Χρόνης Απόστολος
Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (1) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν διάφορες κατεπείγουσες εργασίες
στην Δημοτική μας Κοινότητα, όπως αναφέρονται παρακάτω:
1. χωματουργικές εργασίες για αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο άρδευσης.
2. Εργασίες αποκατάστασης δρόμων εντός οικισμού Παλιννοστούντων Ποντίων
Δ.Κ. Ζυγού.
3. Επισκευή συστημάτων επικοινωνίας ( Μικροφωνικής συσκευής ) στο Δημοτικό
Κατάστημα Ζυγού.
και των οποίων η δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από την πάγια προκαταβολή. Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε ότι, για τις εργασίες αυτές θα εκδοθούν Τιμολόγια σύμφωνα με το κόστος της εργασίας τους.
Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 και τις όμοιες του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3536/2007.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις παραπάνω κατεπείγουσες εργασίες που έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ζυγού και οι οποίες θα πληρωθούν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου .
Τις εργασίες θα εκτελέσουν οι παρακάτω αναφερόμενοι:
Α ) Μελισσόπουλος Δημήτριος, Β ) Παρθενίδου Αλεξάνδρα και Γ ) Ντάκαλης Γεώργιος , οι οποίοι θα προσκομίσουν και τα ανάλογα Τιμολόγια.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 8/2012 και θα συνοδεύει τα χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν για την πληρωμή των δικαιούχων από την πάγια προκαταβολή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο

Ζυγός 24 / 5 / 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

4η Συνεδρίαση: Αρ. Απόφασης 9/2012, Θέμα: Εκτέλεση του έργου Κατασκευή Αγωγού όμβριων υδάτων στην περιοχή δίπλα στο Νεκροταφείο της Δ.Κ. Ζυγού. ( 29/05/2012 )

Πρακτικό 4/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 22 του μηνός Μαΐου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:30 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 4/17-5-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 4ης/2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Αριθμός Απόφασης
9 / 2012 Περίληψη
Εκτέλεση του έργου Κατασκευή Αγωγού όμβριων υδάτων στην περιοχή δίπλα στο Νεκροταφείο της Δ.Κ. Ζυγού.

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 22 του μηνός Μαΐου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:30 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 4/17-5-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε
( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες τρείς ( 3 ) δηλαδή οι:

1. Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
2. Μαυρίδου Παρασκευή Αντιπρόεδρος
3. Καμπάκη Ειρήνη Μέλος

Από την συνεδρίαση απουσίασαν τα παρακάτω μέλη:
1. Κούγκουλας Παράσχος και 2. Χρόνης Απόστολος

Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο (2) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την άμεση ανάγκη εκτέλεσης του έργου Κατασκευή Αγωγού όμβριων υδάτων, δίπλα στην περιοχή του Νεκροταφείου της Δ.Κ. Ζυγού, λόγω των πολλών σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του χωριού μας, σε περίπτωση βροχοπτώσεων, αφού η περιοχή κυρίως στην είσοδο του Νεκροταφείου πλημμυρίζει αμέσως και δυσχεραίνει την πρόσβασή τους προς το Νεκροταφείο.

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 και τις όμοιες του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3536/2007 καθώς επίσης και την άμεση ανάγκη εκτέλεσης του παραπάνω έργου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει την άμεση εκτέλεση του έργου « Κατασκευή Αγωγού όμβριων υδάτων στην περιοχή δίπλα στο Νεκροταφείο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού», για τους στην εισήγηση του Προέδρου αναφερόμενους λόγους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο

Ζυγός 24 / 5 / 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top