ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

Home » ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ
zygos kinotita zugou kavalas

1η Συνεδρίαση: Αρ. Απόφασης 1/2013, Θέμα:Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ( 18/02/2013 )

Πρακτικό 1/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 14η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 1/7 – 2 – 2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 1ης /2013 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Αριθμός Απόφασης
1/ 2013 Περίληψη
Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος
« ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
( Οβελιστήριο – Αναψυκτήριο ) » ιδιοκτησίας ΤΣΑΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που βρίσκεται στο τεμάχιο 1806α, στην Δ.Κ. ΖΥΓΟΥ του Δήμου Καβάλας».

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 14η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 1/7 – 2 – 2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε
( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες οι τρείς ( 3 ) δηλαδή οι:

1. Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
2. Σπυριάδης Κων/νος Μέλος
3. Χρόνης Απόστολος Μέλος

Από την Συνεδρίαση απουσίασαν τα μέλη του Συμβουλίου Κούγκουλας Παράσχος και Καμπάκη Ειρήνη

Στην Συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Καβάλας κ. Παπαδόπουλος Θεόδωρος.

Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσίασε το αρίθ. 2617/1-2-2013 έγγραφο του τμήματος έκδοσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Καβάλας με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά που αφορούν την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος
« ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
( Οβελιστήριο – Αναψυκτήριο ) » ιδιοκτησίας ΤΣΑΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που βρίσκεται στο τεμάχιο 1806α, στην Δ.Κ. ΖΥΓΟΥ του Δήμου Καβάλας».

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2011 και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3536/2007.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης καταστήματος « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ( Οβελιστήριο – Αναψυκτήριο ) » ιδιοκτησίας ΤΣΑΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που βρίσκεται στο τεμάχιο 1806α, στην Δ.Κ. ΖΥΓΟΥ του Δήμου Καβάλας».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2013

 

1η Συνεδρίαση: Αρ. Απόφασης 2/2012, Θέμα:Παραχώρηση κατά χρήση τμήματος κοινόχρηστου τεμαχίου στο Αγρόκτημα Ζυγού του Δήμου Καβάλας ( άρθρο 4 παράγραφος 2 του Ν. 4061/2012 ). ( 18/02/2013 )

Πρακτικό 1/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 14η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 1/7 – 2 – 2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 1ης /2013 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Αριθμός Απόφασης
2/2013 Περίληψη

Παραχώρηση κατά χρήση τμήματος κοινόχρηστου τεμαχίου στο Αγρόκτημα Ζυγού του Δήμου Καβάλας ( άρθρο 4 παράγραφος 2 του Ν. 4061/2012 ).

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 14η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 1/7 – 2 – 2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε ( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες οι τρείς ( 3 ) δηλαδή οι:

1. Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
2. Σπυριάδης Κων/νος Μέλος
3. Χρόνης Απόστολος Μέλος

Από την Συνεδρίαση απουσίασαν τα μέλη του Συμβουλίου Κούγκουλας Παράσχος και Καμπάκη Ειρήνη

Στην Συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Καβάλας κ. Παπαδόπουλος Θεόδωρος.

Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσίασε το αρίθμ. 04/16881/ 10 – 1 – 2013 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού βάσει του οποίου ζητάει η Εταιρία με την Επωνυμία « Κωνσταντινίδης Α.Ε.» την Παραχώρηση για κατά χρήση τμήματος κοινόχρηστου τεμαχίου στο Αγρόκτημα Ζυγού του Δήμου Καβάλας ( άρθρο 4 παράγραφος 2 του Ν. 4061/2012 ). Με σκοπό τη δημιουργία μονάδας παραγωγής αδρανών υλικών. Η παραπάνω έκταση ανήκει στο ευρύτερο κοινόχρηστο τεμάχιο αρίθμ. 2722 με χαρακτηρισμό « Ορεινή Βοσκή» συνολικής έκτασης 4.924.448 τ.μ. του Αγροκτήματος Ζυγού Σ. Δ. έτους 1965.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κα αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του Προέδρου καθώς και το αρίθμ. 04/16881/ 10 – 1 – 2013 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού βάσει του οποίου ζητάει η Εταιρία με την Επωνυμία « Κωνσταντινίδης Α.Ε.» την εκμίσθωση κοινόχρηστου τεμαχίου με σκοπό την δημιουργία μονάδας παραγωγής αδρανών υλικών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συναινεί θετικά στην παραχώρηση κατά χρήση τμήματος κοινόχρηστου τεμαχίου στο Αγρόκτημα Ζυγού του Δήμου Καβάλας ( άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 4061/ 2012.
Η κοινόχρηστη έκταση που θα εκμισθωθεί από την εταιρία με την Επωνυμία
« Κωνσταντινίδης ΑΕ » είναι τμήμα του κοινόχρηστου τεμαχίου με αριθμό 2722 έκτασης 29,941,445 τ.μ. με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-1 και ανήκει στο ευρύτερο κοινόχρηστο τεμάχιο με χαρακτηρισμό Ορεινή Βοσκή στο Αγρόκτημα Ζυγού και θα χρησιμοποιηθεί με σκοπό τη δημιουργία μονάδας παραγωγής αδρανών υλικών.

Το μέλος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ζυγού Χρόνης Απόστολος Δήλωσε παρόν κατά την ψηφοφορία του παραπάνω θέματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2013

1η Συνεδρίαση: Αρ. Απόφασης 3/2013, Θέμα:Γνωμοδότηση επί της Περιβαλλοντικής Έκθεσης έργου ( 18/02/2013 )

Πρακτικό 1/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 14η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 1/7 – 2 – 2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 1ης /2013 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Αριθμός Απόφασης
3/2013 Περίληψη

Γνωμοδότηση επί της Περιβαλλοντικής Έκθεσης του έργου: « Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας με κωδικό θέσης 0260055 – Ζυγός Τ/Κ της εταιρίας ΟΤΕ ΑΕ, εγκατεστημένος εντός οικοπέδου επί ανώνυμης οδού στη θέση κτήριο ΟΤΕ στο Δ. Δ. Ζυγού του Δήμου Καβάλας της ΠΕ Καβάλας

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 14η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 1/7 – 2 – 2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε
( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες οι τρείς ( 3 ) δηλαδή οι:

1. Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
2. Σπυριάδης Κων/νος Μέλος
3. Χρόνης Απόστολος Μέλος

Από την Συνεδρίαση απουσίασαν τα μέλη του Συμβουλίου Κούγκουλας Παράσχος και Καμπάκη Ειρήνη

Στην Συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Καβάλας κ. Παπαδόπουλος Θεόδωρος.

Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσίασε το αρίθ. 2658 / 4 – 2 – 2013 της Διεύθυνσης Ποιότητας Ζωής, τμήμα προστασίας περιβάλλοντος του Δήμου Καβάλας περί Γνωμοδότησης επί της Περιβαλλοντικής Έκθεσης του έργου: « Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας με κωδικό θέσης 0260055 – Ζυγός Τ/Κ της εταιρίας ΟΤΕ ΑΕ, εγκατεστημένος εντός οικοπέδου επί ανώνυμης οδού στη θέση κτήριο ΟΤΕ στο Δ. Δ. Ζυγού του Δήμου Καβάλας της ΠΕ Καβάλας
Σχετ. Το υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 463/17 -7 – 2012 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
Με το ως άνω σχετικό μας διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της Περιβαλλοντικής Έκθεσης ( ΠΕ ) του έργου του θέματος και μας ζητήθηκε η Γνωμοδότηση σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 11 της Κ Υ Α 11014/2003.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά.
Συνεχίζοντας Ο Πρόεδρος είπε ότι το έγγραφο που μας στείλανε γράφει ότι η απόσταση μεταξύ δημοτικού Σχολείου Ζυγού και Ο Τ Ε είναι 50 μέτρα από το Σχολείο, αλλά ο προαύλιος χώρος του Σχολείου όπου παίζουν καθημερινά τα παιδιά του σχολείου είναι σε απόσταση περίπου 20 μέτρων ( δηλαδή τους χωρίζει ένας δρόμος ). Επίσης από τη Νότια πλευρά σε απόσταση περίπου 40 μέτρων βρίσκεται το Νηπιαγωγείο του Ζυγού. Επίσης η περιοχή αυτή είναι πυκνοκατοικημένη.
Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία του φακέλου και την προσωπική μου γνώμη προτείνω την αρνητική γνωμοδότησή μας.
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δ.Κ. Ζυγού έχοντας υπόψη το άρθρο 83 παρ. 2 εδάφ. ζ του Ν. 3852/2010 το υπ’ αρίθμ. 2658/4 – 2 – 2013 έγγραφο του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος καθώς και το αρίθμ. 463/ 17 – 7- 2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας τα άρθρο 11 της Κ Υ Α 11014/2003, την πρόταση του Προέδρου

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κατά της Περιβαλλοντικής Έκθεσης του Έργου « Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας με κωδικό θέσης 0260055 – Ζυγός Τ/Κ της εταιρίας ΟΤΕ ΑΕ, εγκατεστημένος εντός οικοπέδου επί ανώνυμης οδού στη θέση κτήριο ΟΤΕ στο Δ. Δ. Ζυγού του Δήμου Καβάλας της ΠΕ Καβάλας,
Λόγω της ύπαρξης του Δημοτικού Σχολείου Ζυγού ( Προαύλιος χώρος Δημ. Σχολείου Ζυγού όπου παίζουν καθημερινά περίπου 270 μαθητές και μαθήτριες ) και του Νηπιαγωγείου ( 50 Νήπια περίπου καθημερινά ) τα οποία βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των προβλεπόμενων ορίων ( Δημ. Σχολείο Ζυγού 20 μέτρα ) και (Νηπιαγωγείο απόσταση 40 μέτρων ) καθώς επίσης και της πυκνοκατοικημένης περιοχής.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο

Ζυγός 15/2/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top