ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

Home » ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

10η Συνεδρίαση: Αρ. Απόφασης 19/2011, Θέμα:Γνωμοδότηση θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Δημοτική Κοινότητα Ζυγού ( σχετικό παρ.2 αρθ.84 του Ν.3852 ) για το έτος 2012 ( 03/11/2011 )

Πρακτικό 10/2011 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 10/21-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 10ης/2011 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Αριθμός Απόφασης 19 / 2011
Περίληψη
Γνωμοδότηση θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Δημοτική Κοινότητα Ζυγού ( σχετικό παρ.2 αρθ.84 του Ν.3852 ) για το έτος 2012.

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 10/21-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε
( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες και οι πέντε ( 5 ) δηλαδή οι:

1. Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
2. Μαυρίδου Παρασκευή Αντιπρόεδρος
3. Κούγκουλας Παράσχος Μέλος
4. Χρόνης Απόστολος Μέλος
5. Καμπάκη Ειρήνη Μέλος

Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (1) θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσίασε το αριθ. 26337/10-10-2011 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Δημοτικών Προσόδων του Δήμου Καβάλας σύμφωνα με το οποίο ζητείται να υποδείξουμε θέσεις στα όρια της Δημοτικής μας Κοινότητάς για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ( σχετικό παρ.2 αρθ.84 του Ν.3852 ) για το έτος 2012.

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, καθώς επίσης το αριθ. 26337/10-10-2011 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Δημοτικών Προσόδων του Δήμου Καβάλας σύμφωνα με το οποίο ζητείται να υποδείξουμε θέσεις στα όρια της Δημοτικής μας Κοινότητάς για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ( σχετικό παρ.2 αρθ.84 του Ν.3852 ) για το έτος 2012.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει τις παρακάτω θέσεις για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Δημοτική Κοινότητα Ζυγού ( σχετικό παρ.2 αρθ.84 του Ν.3852 ) για το έτος 2012:

1. Πλατεία Αμαραντίδη Σταύρου
2. Πλατεία Χιδήρογλου Ιορδάνη – Δρόμος 16άρι
3. Κεντρική Πλατεία Ζυγού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο

Ζυγός 26 / 10 / 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

10η Συνεδρίαση: Αρ. Απόφασης 20/2011, Θέμα:Έγκριση δαπάνης από πάγια προκαταβολή ( 03/11/2011 )

Πρακτικό 10/2011 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 10/21-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 10ης/2011 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Αριθμός Απόφασης
20 / 2011 Περίληψη
Έγκριση δαπάνης από πάγια προκαταβολή

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 10/21-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε
( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες και οι πέντε ( 5 ) δηλαδή οι:

1. Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
2. Μαυρίδου Παρασκευή Αντιπρόεδρος
3. Κούγκουλας Παράσχος Μέλος
4. Χρόνης Απόστολος Μέλος
5. Καμπάκη Ειρήνη Μέλος

Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο (2) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου ότι πραγματοποιήθηκαν χωματουργικές εργασίες για αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο άρδευσης και ύδρευσης της Δημοτικής μας Κοινότητας και των οποίων η δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από την πάγια προκαταβολή. Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε ότι, για τις εργασίες αυτές εκδόθηκε η αρίθ. 266/21-10-2011 απόδειξη παροχής υπηρεσιών του Ζαχαρία Αμανετίδη. Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2011 και τις όμοιες του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3536/2007.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο με την αρίθ. 266/21-10-2011 απόδειξη παροχής υπηρεσιών προς την Δημοτική Κοινότητα Ζυγού για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο άρδευσης και ύδρευσης της Δημοτικής μας Κοινότητας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 20/2001 και θα συνοδεύει το χρημ. ένταλμα που θα εκδοθεί για την πληρωμή του δικαιούχου από την πάγια προκαταβολή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο

Ζυγός 26 / 10 / 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Πηγη http://www.kavala.gov.gr/web/guest/koinotites?p_p_id=bs_news&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_bs_news_struts_action=%2Fext%2Fnews%2Fload&_bs_news_mainid=2179&_bs_news_loadaction=view&_bs_news_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fkoinotites%3Fp_p_id%3Dbs_news%26p_p_action%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_bs_news_struts_action%3D%252Fext%252Fnews%252Flist%26_bs_news_topicid%3D332%26_bs_news_sel_month%3D%26_bs_news_sel_year%3D

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top