ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

Home » ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

2η Συνεδρίαση: Αρ. Απόφασης 3/2012, Θέμα: Πλακόστρωση των πεζοδρομίων του κεντρικού δρόμου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, από την περιοχή Κατάστημα Προπό Τσανακτσή έως την Κεντρική Πλατεία Ζυγού ( 22/03/2012 )

Πρακτικό 2/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 15η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 2/9-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 2ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Αριθμός Απόφασης 3/2012

Πλακόστρωση των πεζοδρομίων του κεντρικού δρόμου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, από την περιοχή Κατάστημα Προπό Τσανακτσή έως την Κεντρική Πλατεία Ζυγού

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 15η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 2/9-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.
.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε
( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες και οι πέντε ( 5 ) δηλαδή οι:

1. Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
2. Μαυρίδου Παρασκευή Αντιπρόεδρος
3. Κούγκουλας Παράσχος Μέλος
4. Καμπάκη Ειρήνη Μέλος
5. Χρόνης Απόστολος Μέλος

Στην Συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Καβάλας κ. Παπαδόπουλος Θεόδωρος.
Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Στην περιοχή από το Κατάστημα Προπό Τσανακτσή έως Κεντρική Πλατεία Ζυγού,
πρέπει να γίνει πλακόστρωση των πεζοδρομίων δεξιά και αριστερά της Κεντρικής Οδού για την καλύτερη προσπέλαση των κατοίκων και για την καλαισθησία όλης της συγκεκριμένης περιοχής, διότι στην περιοχή αυτή βρίσκεται όλη η Κεντρική Αγορά του οικισμού μας.
Και κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδάφ. Β του Ν.3852/2010 καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3536/2007.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Προτείνει να γίνει Πλακόστρωση των πεζοδρομίων δεξιά και αριστερά του κεντρικού δρόμου από το Κατάστημα Προπό της κ. Τσανακτσή έως την Κεντρική Πλατεία Ζυγού.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο

Ζυγός 16/3/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

2η Συνεδρίαση: Αρ. Απόφασης 4/2012, Θέμα: Διαμόρφωση και Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Ζυγού. ( 22/03/2012 )

Πρακτικό 2/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 15η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 2/9-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 2ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Αριθμός Απόφασης 4/2012

Διαμόρφωση και Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Ζυγού.

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 15η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 2/9-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.
.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε
( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες και οι πέντε ( 5 ) δηλαδή οι:

1. Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
2. Μαυρίδου Παρασκευή Αντιπρόεδρος
3. Κούγκουλας Παράσχος Μέλος
4. Καμπάκη Ειρήνη Μέλος
5. Χρόνης Απόστολος Μέλος

Στην Συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Καβάλας κ. Παπαδόπουλος Θεόδωρος.
Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Πρέπει να γίνει Διαμόρφωση και Ανάπλαση της Κεντρικής μας Πλατείας, διότι η ήδη υπάρχουσα είναι πολύ μικρή και δυσλειτουργική για τις σημερινές ανάγκες της Δημοτικής μας Κοινότητας.
Και κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδάφ. Β του Ν.3852/2010 καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3536/2007.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Προτείνει να γίνει Διαμόρφωση και Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Ζυγού.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο

Ζυγός 16/3/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

2η Συνεδρίαση: Αρ. Απόφασης 5/2012, Θέμα:Κατασκευή Σκέπαστρου ( Κιόσκι ) μπροστά από το Ιατρείο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού. ( 22/03/2012 )

Πρακτικό 2/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 15η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 2/9-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 2ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Αριθμός Απόφασης 5/2012

Κατασκευή Σκέπαστρου ( Κιόσκι ) μπροστά από το Ιατρείο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού.

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 15η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 2/9-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.
.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε ( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες και οι πέντε ( 5 ) δηλαδή οι:

1. Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
2. Μαυρίδου Παρασκευή Αντιπρόεδρος
3. Κούγκουλας Παράσχος Μέλος
4. Καμπάκη Ειρήνη Μέλος
5. Χρόνης Απόστολος Μέλος

Στην Συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Καβάλας κ. Παπαδόπουλος Θεόδωρος.
Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης προτείνει:
Την Κατασκευή Σκέπαστρου ( κιόσκι ) σε συγκεκριμένο σημείο του ακάλυπτου χώρου μπροστά από το Ιατρείο της Δημοτικής μας Κοινότητας για την καλύτερη και πιο άνετη διαμονή και αναμονή των κατοίκων της περιοχής μας κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους στο Ιατρείο, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Και κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδάφ. Β του Ν.3852/2010 καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3536/2007.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Την Κατασκευή Σκέπαστρου ( κιόσκι ) σε συγκεκριμένο σημείο του ακάλυπτου χώρου μπροστά από το Ιατρείο της Δημοτικής μας Κοινότητας .

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 5/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο

Ζυγός 16/3/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

 

2η Συνεδρίαση: Αρ. Απόφασης 5/2012, Θέμα:Έγκριση δαπάνης από πάγια προκαταβολή ( 22/03/2012 )

Πρακτικό 2/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 15 του μηνός Μαρτίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 2/09-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 2ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Αριθμός Απόφασης
06 / 2012 Περίληψη
Έγκριση δαπάνης από πάγια προκαταβολή

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 15 του μηνός Μαρτίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 2/09-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε
( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες και οι πέντε ( 5 ) δηλαδή οι:

1. Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
2. Μαυρίδου Παρασκευή Αντιπρόεδρος
3. Κούγκουλας Παράσχος Μέλος
4. Χρόνης Απόστολος Μέλος
5. Καμπάκη Ειρήνη Μέλος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Καβάλας κ. Παπαδόπουλος Θεόδωρος.
Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τέταρτο (4) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου ότι πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο λεβητοστάσιο της Δημοτικής μας Κοινότητας και συγκεκριμένα έγινε αντικατάσταση Κυκλοφορητή, αντικατάσταση Ηλεκτροβάνας καθώς επίσης και επισκευή στα καζανάκια και σε διάφορες άλλες υδραυλικές εγκαταστάσεις, Βλάβες οι οποίες προκλήθηκαν από τις παρατεταμένες παγωνιές και των οποίων η δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από την πάγια προκαταβολή. Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε ότι, για τις εργασίες αυτές εκδόθηκε η αρίθ. 22 / 9-3-2012 απόδειξη παροχής υπηρεσιών του Αβραμίδη Χαράλαμπου ( Θερμουδραυλικός ) Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2011 και τις όμοιες του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3536/2007.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο σύμφωνα με την αρίθ. 22/ 9-3-2012 απόδειξη παροχής υπηρεσιών του Αβραμίδη Χαράλαμπου προς την Δημοτική Κοινότητα Ζυγού για τους στην εισήγηση του Προέδρου αναφερόμενους λόγους.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6/2012 και θα συνοδεύει το χρημ. ένταλμα που θα εκδοθεί για την πληρωμή του δικαιούχου από την πάγια προκαταβολή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο

Ζυγός 16 / 3 / 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Πρακτικό 2/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού ( 22/03/2012 )

Πρακτικό 2/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 15η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 2/9-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε ( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες και οι πέντε ( 5 ) δηλαδή οι:

1. Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
2. Μαυρίδου Παρασκευή Αντιπρόεδρος
3. Κούγκουλας Παράσχος Μέλος
4. Καμπάκη Ειρήνη Μέλος
5. Χρόνης Απόστολος Μέλος

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Πλακόστρωση των πεζοδρομίων του Κεντρικού δρόμου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού από την περιοχή Κατάστημα Προπό Τσανακτσή έως Κεντρική Πλατεία Ζυγού.

2. Διαμόρφωση και Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Ζυγού.

3. Κατασκευή Σκέπαστρου ( Κιόσκι ) σε συγκεκριμένο χώρο μπροστά από το Ιατρείο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού.

4. Έγκριση Δαπάνης από πάγια προκαταβολή.

Στην Συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Καβάλας κ. Παπαδόπουλος Θεόδωρος.

Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος αφού αναφέρθηκε με λεπτομέρεια στα παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3536/2007.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1. Για το πρώτο θέμα προτείνει:

Προτείνει να γίνει Πλακόστρωση των πεζοδρομίων δεξιά και αριστερά του κεντρικού δρόμου από το Κατάστημα Προπό της κ. Τσανακτσή έως την Κεντρική Πλατεία Ζυγού.

2. Για το δεύτερο θέμα προτείνει:
Να γίνει Διαμόρφωση και Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Ζυγού.

3. Για το τρίτο θέμα προτείνει:
Την Κατασκευή Σκέπαστρου ( κιόσκι ) σε συγκεκριμένο σημείο του ακάλυπτου χώρου μπροστά από το Ιατρείο της Δημοτικής μας Κοινότητας .

4. Για το τέταρτο θέμα προτείνει:
Εγκρίνει τη δαπάνη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο σύμφωνα με την αρίθμ. 22/9-3-2012 απόδειξη παροχής υπηρεσιών του Αβραμίδη Χαράλαμπου προς την Δημοτική Κοινότητα Ζυγού για τους στην εισήγηση του Προέδρου αναφερόμενους λόγους.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6/2012 και θα συνοδεύει το χρημ. ένταλμα που θα εκδοθεί για την πληρωμή του δικαιούχου από την πάγια προκαταβολή.

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μαυρίδου Παρασκευή
2. Καμπάκη Ειρήνη
3. Κούγκουλας Παράσχος
4. Χρόνης Απόστολος
Καραγιάννης Αριστοτέλης

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top