ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

Home » ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

7η Συνεδρίαση: Αρ. Απόφασης 14/2012, Θέμα:Διάβαση Πεζών και μαθητών στην είσοδο του Οικισμού Παλιννοστούντων Ποντίων Ζυγού και τοποθέτηση σε εμφανή σημεία δύο ( 2 ) φωτεινών σηματοδοτών. ( 22/10/2012 )

Πρακτικό 7/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 17η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 7/10-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 7ης/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Αριθμός Απόφασης
14 / 2012 Περίληψη
Διάβαση Πεζών και μαθητών στην είσοδο του Οικισμού Παλιννοστούντων Ποντίων Ζυγού και τοποθέτηση σε εμφανή σημεία δύο ( 2 ) φωτεινών σηματοδοτών.

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 17η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 7/10-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε ( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες τέσσερεις (4 ) δηλαδή οι :

1. Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
2. Μαυρίδου Παρασκευή Αντιπρόεδρος
3. Χρόνης Απόστολος Μέλος
4. Καμπάκη Ειρήνη Μέλος

Από την συνεδρίαση απουσίασε το μέλος της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού Κούγκουλας Παράσχος

Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο ( 3 ) θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Πρέπει να γίνει διάβαση πεζών και μαθητών μεταξύ της εισόδου του Οικισμού Παλιννοστούντων Ποντίων Ζυγού και της στάσης ΚΤΕΛ Υπεραστικών Λεωφορείων Ν. Καβάλας που υπάρχει απέναντι από τον Οικισμό και την τοποθέτηση σε εμφανή σημεία δύο ( 2 ) φωτεινών σηματοδοτών για μεγαλύτερη ασφάλεια των κατοίκων του παραπάνω οικισμού μας, για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και της διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10 καθώς και την άμεση αντιμετώπιση του παραπάνω αναφερομένου θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να γίνει διάβαση πεζών και μαθητών στην περιοχή του Οικισμού Παλιννοστούντων Ποντίων Ζυγού, μεταξύ της εισόδου του οικισμού και της απέναντι στάσης ΚΤΕΛ Υπεραστικών Λεωφορείων Ν. Καβάλας. Επίσης να τοποθετηθούν σε εμφανή σημεία δύο ( 2 ) φωτεινοί σηματοδότες για την καλύτερη και ασφαλέστερη προσπέλαση των πεζών και μαθητών από την προαναφερόμενη στάση και προς την είσοδο του οικισμού και αντίστροφα, για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

 

7η Συνεδρίαση: Αρ. Απόφασης 13/2012, Θέμα:Καθαρισμός του Οικισμού Παλιννοστούντων Ποντίων Ζυγού, από χόρτα, θάμνους, μπάζα και σκουπίδια. ( 22/10/2012 )

Πρακτικό 7/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 17η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 7/10-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 7ης/2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Αριθμός Απόφασης
13 / 2012 Περίληψη
Καθαρισμός του Οικισμού Παλιννοστούντων Ποντίων Ζυγού, από χόρτα, θάμνους, μπάζα και σκουπίδια.

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 17η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 7/10-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε
( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες τέσσερεις ( 4) δηλαδή οι:

1. Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
2. Μαυρίδου Παρασκευή Αντιπρόεδρος
3. Χρόνης Απόστολος Μέλος
4. Καμπάκη Ειρήνη Μέλος

Από την συνεδρίαση απουσίασε το μέλος της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού Κούγκουλας Παράσχος

Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο (2) θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Υπάρχουν πολλά προβλήματα σε όλη την περιοχή του Οικισμού Παλιννοστούντων Ποντίων Ζυγού, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.
Ιδιαίτερα στο θέμα της καθαριότητας, όπου έχουν συσσωρευτεί σε πολλά σημεία σκουπίδια και άλλα αντικείμενα τα οποία είναι εστίες μολύνσεως και τα οποία θα πρέπει να καθαριστούν άμεσα.
Επίσης σε πολλά σημεία υπάρχουν μπάζα και χόρτα ( θάμνοι ) τα οποία δυσκολεύουν την διέλευση των πεζών και των οχημάτων μέσα στον Οικισμό.

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10 καθώς και την άμεση αντιμετώπιση του παραπάνω αναφερομένου θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει τον άμεσο Καθαρισμό του Οικισμού Παλιννοστούντων Ποντίων Ζυγού, από χόρτα, θάμνους, μπάζα και σκουπίδια για τους στην εισήγηση του Προέδρου αναφερόμενους λόγους.

7η Συνεδρίαση: Αρ. Απόφασης 12/2012, Θέμα:Γνωμοδότηση θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Δημοτική Κοινότητα Ζυγού ( σχετικό παρ.2 αρθ.84 του Ν.3852 ) για το έτος 2013. ( 22/10/2012 )

Πρακτικό 7/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 17η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 7/10-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 7ης/2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Αριθμός Απόφασης
12 / 2012 Περίληψη
Γνωμοδότηση θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Δημοτική Κοινότητα Ζυγού ( σχετικό παρ.2 αρθ.84 του Ν.3852 ) για το έτος 2013.

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 17η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 7/10-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε
( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες τέσσερεις ( 4 ) δηλαδή οι:

1. Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
2. Μαυρίδου Παρασκευή Αντιπρόεδρος
3. Χρόνης Απόστολος Μέλος
4. Καμπάκη Ειρήνη Μέλος

Από την συνεδρίαση απουσίασε το μέλος της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού Κούγκουλας Παράσχος

Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (1) θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσίασε το αριθ. 23242/17-09-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Δημοτικών Προσόδων του Δήμου Καβάλας σύμφωνα με το οποίο ζητείται να υποδείξουμε θέσεις στα όρια της Δημοτικής μας Κοινότητάς για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ( σχετικό παρ.2 αρθ.84 του Ν.3852 ) για το έτος 2013.

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, καθώς επίσης το αριθ. 23242/17-09-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Δημοτικών Προσόδων του Δήμου Καβάλας σύμφωνα με το οποίο ζητείται να υποδείξουμε θέσεις στα όρια της Δημοτικής μας Κοινότητάς για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ( σχετικό παρ.2 αρθ.84 του Ν.3852 ) για το έτος 2013.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει τις παρακάτω θέσεις για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Δημοτική Κοινότητα Ζυγού ( σχετικό παρ.2 αρθ.84 του Ν.3852 ) για το έτος 2013:

1. Πλατεία Αμαραντίδη Σταύρου
2. Πλατεία Χιδήρογλου Ιορδάνη – Δρόμος 16άρι
3. Κεντρική Πλατεία Ζυγού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο

Ζυγός 18 / 10 / 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top