ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

Home » ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

Πρακτικό 6/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 24η του μηνός Μαΐου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 6/19-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 6ης /2011 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Αριθμός Απόφασης
13 / 2011 Περίληψη
Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος
« ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ » Ιδιοκτησίας Σιδηροπούλου Μαρίας της σε κτίσμα που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Ζυγού του Δήμου Καβάλας.

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 24η του μηνός Μαΐου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 6/19-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε
( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες και οι πέντε ( 5 ) δηλαδή οι:

1. Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
2. Μαυρίδου Παρασκευή Αντιπρόεδρος
3. Κούγκουλας Παράσχος Μέλος
4. Καμπάκη Ειρήνη Μέλος
5. Χρόνης Απόστολος Μέλος

Στην Συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Καβάλας κ. Παπαδόπουλος Θεόδωρος.

Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσίασε το αρίθ. 12446/23-5-2011 έγγραφο του τμήματος έκδοσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Καβάλας με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά που αφορούν την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος
« ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ » ιδιοκτησίας της κ. Σιδηροπούλου Μαρίας σε κτίσμα που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ζυγού του Δήμου Καβάλας.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2011 και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3536/2007.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης καταστήματος « ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ » ιδιοκτησίας της κ. Σιδηροπούλου Μαρίας σε κτίσμα που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ζυγού του Δήμου Καβάλας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 13/2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο

Ζυγός 25 / 5 / 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 24η του μηνός Μαΐου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 6/19-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 6ης /2011 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Αριθμός Απόφασης
12 / 2011 Περίληψη
Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Ξηρών Καρπών και Ζαχαρωδών Προϊόντων – Καφεκοπτείο – Πρατήριο Γάλακτος και ειδών Ζαχαροπλαστικής. Ιδιοκτησίας Τζιβελέκη Μαρίας σε κτίσμα που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Ζυγού.

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 24η του μηνός Μαΐου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 6/19-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε
( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες και οι πέντε ( 5 ) δηλαδή οι:

1. Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
2. Μαυρίδου Παρασκευή Αντιπρόεδρος
3. Κούγκουλας Παράσχος Μέλος
4. Καμπάκη Ειρήνη Μέλος
5. Χρόνης Απόστολος Μέλος

Στην Συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Καβάλας κ. Παπαδόπουλος Θεόδωρος.

Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσίασε το αρίθ. 11881/17-5-2011 έγγραφο του τμήματος έκδοσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Καβάλας με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά που αφορούν την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ιδιοκτησίας της κ. Τζιβελέκη Μαρίας σε κτίσμα που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ζυγού του Δήμου Καβάλας.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2011 και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3536/2007.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ιδιοκτησίας της κ. Τζιβελέκη Μαρίας σε κτίσμα που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ζυγού του Δήμου Καβάλας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 12/2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο

Ζυγός 25 / 5 / 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top