ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

Home » ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

Πρακτικό 7/2011 Συνεδρίασης

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 23η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 7/20-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7ης /2011 Συνεδρίασης

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Αριθμός Απόφασης

14 / 2011

Περίληψη

Δημιουργία Νεκροταφείου στον οικισμό παλιννοστούντων ποντίων Ζυγού της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού.

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 23η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 7/20-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε

( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες και οι πέντε ( 5 ) δηλαδή οι:

1.

Καραγιάννης

Αριστοτέλης

Πρόεδρος

2.

Μαυρίδου

Παρασκευή

Αντιπρόεδρος

3.

Κούγκουλας

Παράσχος

Μέλος

4.

Καμπάκη

Ειρήνη

Μέλος

5.

Χρόνης

Απόστολος

Μέλος

Στην Συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Καβάλας κ. Παπαδόπουλος Θεόδωρος.

Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης τόνισε την άμεση ανάγκη δημιουργίας νεκροταφείου στον οικισμό παλιννοστούντων ποντίων Ζυγού.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2011 και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3536/2007.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Προτείνει τη δημιουργία Νεκροταφείου στον οικισμό παλιννοστούντων ποντίων Ζυγού για τους παρακάτω αναφερόμενους λόγους:

1. Τα Νεκροταφεία της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού όπου ενταφιάζονται κανονικά και οι θανόντες του οικισμού παλιννοστούντων ποντίων Ζυγού, με τους σημερινούς ρυθμούς που σημειώνονται, σε ένα το πολύ δύο χρόνια, θα έχουν γεμίσει και θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα.

2. Υπάρχει δυσκολία στις μετακινήσεις των ανθρώπων και περισσότερο των υπερηλίκων ατόμων από τον οικισμό παλιννοστούντων ποντίων Ζυγού, προς τα νεκροταφεία της Δ.Κ. Ζυγού και κατά την ώρα της νεκρώσιμης ακολουθίας ή και των άλλων ημερών, αφού οι μετακινήσεις των γίνονται μόνο με αυτοκίνητα, λόγω της μεγάλης απόστασης. Επίσης η πομπή που δημιουργείται προκαλεί σοβαρά προβλήματα και στην οδική κυκλοφορία, αφού τα αυτοκίνητα διανύουν απόσταση πάνω από ( 3 ) χιλιόμετρα επί της επαρχιακής οδού.

3. Στον οικισμό παλιννοστούντων ποντίων Ζυγού υπάρχει εκκλησία καθώς και ιερέας και έτσι η διαδικασία ενταφιασμού των νεκρών θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο εύκολα εκεί, αν υπήρχε και νεκροταφείο.

4. Επειδή ο πληθυσμός του οικισμού παλιννοστούντων ποντίων Ζυγού είναι μεγάλος

( περίπου 650 κάτοικοι ) και συνεχώς αυξάνεται είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη δημιουργίας νεκροταφείου δίπλα στον οικισμό, για την καλύτερη διευκόλυνση των κατοίκων.

5. Υπάρχουν χώροι ( εκτάσεις ) στον οικισμό για τη δημιουργία νεκροταφείου και πιστεύουμε ότι με την υπόδειξη των αρμοδίων φορέων και φυσικά της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας θα βρεθεί ο καταλληλότερος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 14/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο

Ζυγός 24 / 6 / 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top