ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

Home » ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

1η Συνεδρίαση: Αρ. Απόφασης 2/2012, Θέμα: Καθαρισμός όλων των χειμάρρων καθώς επίσης και όλων των φρεατίων αποχέτευσης, ύδρευσης και των όμβριων υδάτων της Δ.Κ. Ζυγού και του οικισμού Παλιννοστούντων Ποντίων Ζυγού ( 27/01/2012 )

Πρακτικό 1/2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 19η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 1/13-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 1ης/2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Αριθμός Απόφασης
2 / 2012 Περίληψη

Καθαρισμός όλων των χειμάρρων καθώς επίσης και όλων των φρεατίων αποχέτευσης, ύδρευσης και των όμβριων υδάτων της Δ.Κ. Ζυγού και του οικισμού Παλιννοστούντων Ποντίων Ζυγού.

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 19η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 1/13-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε ( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες τρείς ( 3 ) δηλαδή οι:

1. Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
4. Κούγκουλας Παράσχος Μέλος
5. Χρόνης Απόστολος Μέλος

Επίσης στην συνεδρίαση παρευρέθη και ο Αντιδήμαρχος Καβάλας Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων κ. Παπαδόπουλος Θεόδωρος.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν οι παρακάτω σύμβουλοι:
1. Μαυρίδου Παρασκευή και 2. Καμπάκη Ειρήνη.

Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο (2) θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τον καθαρισμό όλων των χειμάρρων καθώς επίσης και όλων των φρεατίων αποχέτευσης, ύδρευσης και των όμβριων υδάτων της Δ.Κ. Ζυγού και του οικισμού Παλιννοστούντων Ποντίων Ζυγού, αφού αναφέρθηκε με λεπτομέρεια στο παραπάνω θέμα, κάλεσε τους συμβούλους να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την ανάγκη καθαρισμού όλων των χειμάρρων καθώς επίσης και όλων των φρεατίων αποχέτευσης, ύδρευσης και των όμβριων υδάτων της Δ.Κ. Ζυγού και του οικισμού Παλιννοστούντων Ποντίων Ζυγού καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει τον καθαρισμό όλων των χειμάρρων καθώς επίσης και όλων των φρεατίων αποχέτευσης, ύδρευσης και των όμβριων υδάτων της Δ.Κ. Ζυγού και του οικισμού Παλιννοστούντων Ποντίων Ζυγού, για την αποφυγή διαφόρων προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από πιθανές έντονες βροχοπτώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
( Ακολουθούν υπογραφές )
Ακριβές Αντίγραφο

Ζυγός 20 / 1 / 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

1η Συνεδρίαση: Αρ. Απόφασης 1/2012, Θέμα: Δημιουργία νέων καλουπιών ταφής στα Νεκροταφεία Δ.Κ. Ζυγού. ( 27/01/2012 )

Πρακτικό 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 19η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 1/13-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 1ης/2011 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Αριθμός Απόφασης
1 / 2012 Περίληψη
Δημιουργία νέων καλουπιών ταφής στα Νεκροταφεία Δ.Κ. Ζυγού.

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 19η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 1/13-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε ( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες τρείς ( 3 ) δηλαδή οι:

1. Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
2 Κούγκουλας Παράσχος Μέλος
3 Χρόνης Απόστολος Μέλος

Επίσης στην συνεδρίαση παρευρέθη και ο Αντιδήμαρχος Καβάλας Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων κ. Παπαδόπουλος Θεόδωρος.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν οι παρακάτω σύμβουλοι:
1. Μαυρίδου Παρασκευή και 2. Καμπάκη Ειρήνη.

Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (1) θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την δημιουργία νέων καλουπιών ταφής στα Νεκροταφεία της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού και αφού αναφέρθηκε με λεπτομέρεια στο παραπάνω θέμα, κάλεσε τους συμβούλους να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την ανάγκη εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών στα Νεκροταφεία της Δ.Κ. Ζυγού καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει την άμεση εκτέλεση των εργασιών για την δημιουργία νέων καλουπιών ταφής στα Νεκροταφεία της Δ.Κ. Ζυγού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
( Ακολουθούν υπογραφές )
Ακριβές Αντίγραφο
Ζυγός 20 / 1 / 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

 

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top