ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

Home » ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ
zygos kinotita zugou kavalas

2η Συνεδρίαση: Αρ. Απόφασης 5/2013,

Θέμα: «Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (παντοπωλείο – οπωρολαχανοπωλείο – αλλαντικά – γαλακτοκομικά – κατεψυγμένα )» ιδιοκτησίας ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, που βρίσκεται στη Δ.Κ. Ζυγού του Δήμου Καβάλας . ( 19/04/2013 )

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 17η του μηνός Απριλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 2/10 – 4 – 2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 2ης /2013 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού
Αριθμός Απόφασης
5/ 2013 Περίληψη

        Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του:
1) την παρ. 2 του άρθρου80 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τα άρθρα 73 και 83 του Ν.3852/2010
2) το γεγονός του ότι ο Δήμος Καβάλας δεν έχει εκδώσει κανονιστική ρύθμιση σε ότι αφορά τη λειτουργία του συγκεκριμένου είδους καταστημάτων
3) την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011
4) το γεγονός του ότι, δε διαπιστώθηκε περιορισμός για το συγκεκριμένο κατάστημα, σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ.7498/07- 05 – 2007 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας
5)Το αρίθμ. 8043/1-4-2013 έγγραφο του Δήμου Καβάλας, τμήμα εκδόσεως αδειών
Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

   Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (παντοπωλείο – οπωρολαχανοπωλείο – αλλαντικά – γαλακτοκομικά – κατεψυγμένα ) ιδιοκτησίας ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, που βρίσκεται στη Δ.Κ. Ζυγού του Δήμου Καβάλας, με προσφερόμενες υπηρεσίες όπως αυτές που ορίζονται από της διατάξεις της Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/08.10.2012 Υ.Δ. όπως αυτή ισχύει και από την ισχύουσα νομοθεσία.
   Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.
Η απόφαση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος δε συνιστά άδεια ίδρυσης και Λειτουργίας και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 5/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

( Ακολουθούν Υπογραφές )
Ζυγός 18 / 4 / 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ

Καραγιάννης Αριστοτέλης

«Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (παντοπωλείο – οπωρολαχανοπωλείο – αλλαντικά – γαλακτοκομικά – κατεψυγμένα )» ιδιοκτησίας ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, που βρίσκεται στη Δ.Κ. Ζυγού του Δήμου Καβάλας .

         Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 17η του μηνός Απριλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθ. 2/10 – 4 – 2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε ( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες οι τρείς ( 3 ) δηλαδή οι:

1. Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
2. Σπυριάδης Κων/νος Μέλος
3. Κούγκουλας Παράσχος Μέλος

Από την Συνεδρίαση απουσίασαν τα μέλη του Συμβουλίου Χρόνης Απόστολος και Καμπάκη Ειρήνη.

Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσίασε το αρίθ. 8043/01-04-2013 έγγραφο του τμήματος έκδοσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Καβάλας με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά που αφορούν την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (παντοπωλείο – οπωρολαχανοπωλείο – αλλαντικά – γαλακτοκομικά – κατεψυγμένα )» ιδιοκτησίας ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, που βρίσκεται στη Δ.Κ. Ζυγού του Δήμου Καβάλας».

     Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

2η Συνεδρίαση: Αρ. Απόφασης 4/2013,

Θέμα: Προτάσεις και άμεση ανάγκη λήψεως εκτάκτων μέτρων για την φύλαξη του περιαστικού πευκοδάσους Ζυγού τους καλοκαιρινούς μήνες. ( 19/04/2013 )

Πρακτικό 2/2013 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

         Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 17η του μηνός Απριλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθμ. 2/10-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 2ης/2013 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Αριθμός Απόφασης 4/2013 Περίληψη
Προτάσεις και άμεση ανάγκη λήψεως εκτάκτων μέτρων για την φύλαξη του περιαστικού πευκοδάσους Ζυγού τους καλοκαιρινούς μήνες.

          Στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυγού σήμερα την 17η του μηνός Απριλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, ύστερα από την αρίθμ. 2/10-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τους δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10.

        Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου σε σύνολο πέντε ( 5 ) μελών βρέθηκαν παρόντες οι τρείς ( 3 ) δηλαδή οι:

1. Καραγιάννης Αριστοτέλης Πρόεδρος
2. Σπυριάδης Κων/νος Μέλος
3. Κούγκουλας Παράσχος Μέλος

Από την Συνεδρίαση απουσίασαν τα μέλη του Συμβουλίου Χρόνης Απόστολος και Καμπάκη Ειρήνη
Στην συνεδρίαση παρέστη επίσης και ο Δημοτικός υπάλληλος Ιακωβίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (1) θέμα της ημερήσιας διάταξης προτείνει την ανάγκη λήψεως εκτάκτων μέτρων για την φύλαξη του περιαστικού πευκοδάσους της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού για τους καλοκαιρινούς μήνες και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, καθώς επίσης και την άμεση ανάγκη λήψεως εκτάκτων μέτρων για την φύλαξη του περιαστικού πευκοδάσους στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ Καραγιάννης Αριστοτέλης

Προτείνει την ανάγκη λήψεως εκτάκτων μέτρων για την φύλαξη του περιαστικού Πευκοδάσους της Δ.Κ. Ζυγού για τους καλοκαιρινούς μήνες.

1. Τον καθαρισμό των κλαδιών, χόρτων, θάμνων και ξερών δένδρων γύρω – γύρω από το πευκοδάσος Ζυγού και ειδικότερα από την περιοχή Γέφυρα Σγουρή έως Σφαγεία και από Σφαγεία έως Παλαιά Καβάλα.

2. Τοποθέτηση τεσσάρων τουλάχιστον ατόμων υπό την επίβλεψη του Δήμου μας για την Φύλαξη του πευκοδάσους όλη την ημέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Η φύλαξης να γίνεται και μέσα στο δάσος, αλλά κυρίως περιμετρικά του δάσους και ειδικότερα στις προαναφερόμενες περιοχές από Γέφυρα Σγουρή έως Σφαγεία και από Σφαγεία έως Παλαιά Καβάλα, διότι είναι άκρως επικίνδυνες, αφού με μία σπίθα ή ένα τσιγάρο το οποίο μπορεί να πετάξει ο οποιοσδήποτε ασυνείδητος οδηγός ή πεζός που διέρχεται από τον επαρχιακό δρόμο προς το Ζυγός ή την Παλαιά Καβάλα μπορεί να προξενήσει μεγάλη καταστροφή.

3. Τις νυχτερινές ώρες δηλαδή από τις 10 το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες το δάσος θα φυλάσσεται από τον Φυσιολατρικό Σύλλογο και από εθελοντές κατοίκους της Δ.Κ. Ζυγού.

4. Καθ’ όλη την ημέρα και την νύχτα πρέπει να υπάρχει διαρκής φύλαξης από την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία θα βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με όλους τους παραπάνω εμπλεκόμενους φορείς.

5. Πρέπει να δραστηριοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν επίσης και οι άλλοι Φορείς, όπως το Δασαρχείο, η Αστυνομία και ο Στρατός, οι οποίοι καθημερινά να κάνουν περιπολίες σε όλο το Δάσος και ειδικότερα στις παραπάνω αναφερόμενες περιοχές.

6. Να επισκευασθεί και να αξιοποιηθεί το Φυλάκιο ( Κιόσκι ) που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της περιοχής Λαιμού, διότι θα μας βοηθήσει για την καλύτερη παρατηρητικότητα της όλης περιοχής. Επίσης να επισκευασθούν και να αξιοποιηθούν και όλα τα υπόλοιπα φυλάκια ( Κιόσκια ) που υπάρχουν στις γύρω περιοχές.

7. Να γίνει συντήρηση και επισκευή των κρουνών όπου υπάρχουν περιμετρικά του δάσους, αλλά και μέσα στο χωριό και να γίνει τοποθέτηση και άλλων σε όποια σημεία χρειάζεται.

Για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας το δύσκολο έργο που μας περιμένει σε όλη την καλοκαιρινή περίοδο, θα πρέπει όλοι μας να βρισκόμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση και ετοιμότητα.
Επίσης ο Πρόεδρος και το τοπικό Συμβούλιο Ζυγού προτείνουν στο Δήμαρχο Καβάλας να γίνει μία σύσκεψη στις αρχές Μαΐου στο Ζυγός, όλων των εμπλεκομένων φορέων Δήμος – Δ.Κ. Ζυγού – Πυροσβεστική – Δασαρχείο – Αστυνομία – Φυσιολατρικός Σύλλογος καθώς και όλων των άλλων Συλλόγων της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού. Έτσι ώστε να υπάρξουν από κοινού συντονισμένες προσπάθειες από όλους τους παραπάνω φορείς για την καλύτερη πρόληψη και φύλαξη του περιαστικού πευκοδάσους.

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top